Avtalsrätt

Avtalsrätt handlar om hur olika avtal ser ut och vilka regler som gäller. Det behandlar hur avtal tolkas och används. Att det görs på rätt sätt och att rätt sorts avtal används vid rätt sorts tillfälle. Det är en viktig process då avtal kan ha stora avgörande roller i många olika fall. Det handlar även om lagstiftning, regler och många andra rättssaker. Jurister brukar skilja mellan särskild-, speciell- eller allmän avtalsrätt.

Rättsliga principer

Avtalsrätt finns inom många olika områden och har en central roll i hur ett avtal mellan flera parter ska tecknas. Det bearbetar rättsliga principer där det ingår rättigheter och skyldigheter för personer som ska ingå avtalet. Lagar och regler ska följas för att det aktuella avtalet ska vara så giltigt som möjligt. Det finns avtal som hamnar inom klassificeringen ”standard” som alltså är en generell mall för hur avtal ska se ut.

Avtal som är enkla att förstå

Parterna går igenom avtalets syfte och därefter ser man över avtalets innehåll samt eventuella reformer. De går också igenom lagar och regler och vad som gäller då någon av parterna inte skulle följa avtalet. Beroende på vilket avtal just du är i behov av så finns det olika riktlinjer.

 

Exempel på olika avtal är bland annat licens-, anställnings-, leverans- och inköpsavtal. Andra situationer där avtalsrätt förekommer är mellan aktieägare, aktieöverlåtelse och andra typer av upphandlingar samt samarbeten. Det är viktigt att ett avtal blir rätt utformat från start för att undvika onödiga krångel längre fram. Där kan en jurist vara med och förenkla hela processen.

 

Historik

Avtalsrätten i Sverige kommer ursprungligen ifrån den romerska och tyska rätten. ”Pacta sunt servanda” är latin och betyder avtalsfrihet. Med det menas att båda parter har frihet att ingå ett avtal samt frihet att bestämma innehållet. Därför bör båda parter hålla sig till avtalet. Om någon av parterna inte gör det och inte följer en klausul kan avtalet hävas.