Så fungerar patent

Ett företag kan erhålla ensamrätt till teknik, tjänster för utseendet på varor, och kommersiella mönster i Sverige. Utländska företag och invånare ges möjlighet att ansöka om patent av internationella registreringsnätverk eller via en nationell administrativ tjänst. I linje med Den europeiska patentkonventionen (EPC) måste ett företag registrera sin ursprungliga uppfinning i det land som utfärdat patentet. Utöver dessa två bestämmelser behöver ett företag också ansöka om ett internationellt designatortillstånd.

Kravet kan väckas av var och en vars egendom kränks. Detta innebär att vem som helst kan väcka talan i rättshandling mot varje enskild person som har gjort ett försök att sälja eller marknadsföra en produkt som gör intrång i en annan parts patenträttigheter. Varorna kan vara reproduktioner, processer, innovationer, förbättringar, modifieringar, förbättringar eller derivat av produkten. Varor som har producerats, hyrts eller hyrts av ett företag anklagas dock inte nödvändigtvis för att göra intrång i patenträttigheterna för en annan.

Förutom att äga ursprungliga uppfinningar, kan individer som tillverkar produkter väcka talan mot den ursprungliga tillverkaren som de tror har tillverkat olagligt modifierade sina produkter. Att få rättsligt skydd genom patent är ett viktigt steg för såväl innovatörer som traditionella företagare. För att få ett rättsligt skydd måste innovatören först lämna in en rättslig ansökan. Den som ansöker om patent måste visa patentverket att uppfinningen är ny och att den skulle kvalificera sig för patentskydd. På en teknisk anmärkning, det finns två kategorier under vilka patent kategoriseras. Dessa är fysiska-proteinföreningar och kemiska-proteinföreningar.

Innan patent kan beviljas i Sverige måste det registreras. Ansökningar om sådana handlingar lämnas in till de lokala patentmyndigheterna. Lokala patentverkets kontor i Sverige hanterar alla ansökningar som kommer till deras kontor. Majoriteten av fallen är dock godkända vid den första översynen, men ibland går ett ärende igenom till överklagandenämnden. Efter överklagande kommer överklagandenämnden i Sverige att begära att domstolarna omprövar sakrätten med hänsyn till den ursprungliga inlagan.

När de har lämnat in en patentansökan betalar sökande i många fall en administrativ avgift som en del av förfarandet. Den sökande betalar då en registreringsavgift och årsavgifter också. En sak att notera om att lämna in en elektronisk betalning för elektronisk registrering av ett patent i Sverige är att om patentsökanden bor i USA, kan han behöva betala skatt på det belopp som erhållits som hans patentregistreringsavgift i europeiska länder. I sådana fall bör den sökande informera de svenska skattemyndigheterna.

Europeiska patentkonventionen tillåter utfärdande av patent i europeiska unionens alla medlemsstater, det vill säga inom själva Europeiska unionen och även bland andra oberoende stater som utgör fördraget om europeiskt patentsamarbete. För att kunna erhålla patent i ett av dessa länder måste man dock följa de lagar och krav som anges i den nationella landets genomförandelagstiftning. Ett sådant krav är att sökanden måste ha lämnat tillräckliga bevis för att han har tänkt ut uppfinningen eller upptäckt fakta som kan påverka uppfinningens utformning, process, konstruktion eller art. Dessutom måste en sökande tillhandahålla handlingar som fastställer att uppfinningen inte är en uppfinning som skyddas av patent som redan utfärdats i det land där han lämnar in sin ansökan. Även om det inte har blivit allmänt erkänt, kan bruket att behöva lämna in en säkerhet och gotthetsgaranti hos patentverket tillsammans med en ansökan om patent anses ha genomförts i Sverige.